Sosyal Medya

İslam Tababeti

İslam Tababeti

 İslam Tababeti Tıp gelenekleri içerisinde, insanın faydası ve mutluluğunu esas alan İslâm tıbbı oldukça kapsamlı bir yer işgal etmektedir. 

İslâm’da Tıbbın Önemi

Peygamberimiz’in (a.s.m)  tıp ve tedavi ile ilgili pek çok emri ve tavsiyesi varit olmuştur ki bunlar “tıbb-ı nebevî” kitaplarında toplanmış bulunuyor.

Osmanlı Devleti'nde Tıbbî Düzen

Osmanlı Devleti tarihin zaman ve mekan boyutlarında görülen en büyük devletlerden biri olduğundan her sahada güçlü bir teşkilat kurmuş ve bu teşkilatı siyasî, iktisadî ve ictimai şartları çerçevesinde iyi bir şekilde işletmiştir.

Osmanlı da Şifahaneler

Hastahane olan daruşşifalar, bir vakıf müessesesi olarak, İslâm dünyasında, halkın sağlığı ile ilgilenen ve bunun yanında hoca-talebe ilişkisi içinde tıp eğitimi veren müesseselerdir 

Süleymaniye Tıp Medresesi

Kanunî Sultan Süleyman tarafından yaptırılan, Süleymaniye külliyesinin (H. 963/M. 1555) bir bölümünü oluşturan ve vakfiyesince "İlm-i tıbb için binâ olunan medrese-i tayyibe" olarak tarif edilen dâruttıb, bir külliye dahilinde düzenli olarak eğitim vermiştir.